Ahir, dissabte 19 de desembre de 2020, s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En destaquem les principals mesures que entraran en vigor a partir del dilluns dia 21 i que comporten canvis respecte a les mesures fins ara vigents:
 • Es prorroga la limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, si bé es permet com a nova causa justificada d’entrada i sortida, limitada al període que va del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, el desplaçament al lloc de residència habitual de familiars o persones properes per a visitar-los.
 • S’autoritzen els desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.
 • Es restringeix la mobilitat interna estenent la limitació del perímetre comarcal a tota la setmana. Com a excepcions a aquesta limitació, a banda de les mateixes causes justificades per poder entrar i sortir de Catalunya , del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, els desplaçaments al lloc de residència habitual de familiars o persones properes per a visitar-los, s’ha previst també autoritzar que les persones que integren la bombolla de convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.
 • Mobilitat nocturna: la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 hores, les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, i fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials.
 • Dret de reunió: excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.
 • Centres comercials: queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.
 • Activitats d’hostaleria i restauració:
  • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
  • Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.
  • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • Equipaments esportius: s’afegeix la prohibició que es puguin dur a terme activitats en grup que no es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • Activitats culturals: s’hi introdueix el límit a l’activitat programada ordinària, prohibint el desenvolupament d’altres esdeveniments extraordinaris.
 • Esdeveniments i activitats nadalenques: es permet la realització d’activitats esportives, de cultura popular o tradicional o similars, que no comportin aglomeracions. La representació de les activitats ha de ser estàtica en tots els casos. Només es podran realitzar les activitats que siguin perimetrades amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En els espais a l’aire lliure es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona. Els intervinents no professionals en les representacions culturals han de respectar la limitació establerta de grups de màxim sis persones.
 Per a obtenir més informació respecte a les mesures adoptades: Contacto