RESUM DE LES PRINCIPALS

mesures de suport a la solvència empresarial, al sector energètic, i en matèria tributaria del Reial Decret-llei 34/2020 (BOE 18-11-2020).

suport a la solvència empresarial

Els deutors de la LÍNIA AVAL COVID-19 de l’ICO del RD-llei 8/2020 podran sol·licitar a les entitats de crèdit, no més tard del 15 de maig de 2021, l’extensió del termini de venciment d’aquestes operacions per un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits exigits en el RD-llei 34/2020 (cap impagament de l’operació avalada, no estar subjecte a una procediment concursal, entre d’altres) i el venciment total de l’operació avalada no superi els 8 anys des de la data de formalització inicial de l’operació. L’ampliació del venciment de l’aval coincidirà amb l’ampliació de venciment del préstec avalat.

Els deutors de la LÍNIA AVAL COVID-19 de l’ICO del RD-llei 8/2020 i de la LÍNIA AVAL COVID-19 inversions de l’ICO del RD-llei 25/2020, podran sol·licitar a les entitats de crèdit, no més tard del 15 de maig de 2021, i sempre que compleixi els requisits exigits, l’augment del termini de carència en l’amortització del principal de l’operació avalada en un màxim de 12 mesos addicionals, si el termini total de carència, tenint en compte la manca inicial, no supera els 24 mesos.

 Amplia fins al 30 de juny de 2021, el termini per a la concessió dels avals a l’empara de l’art.29 de RD-llei 8/2020 (ICO-LINEA AVAL COVID-19) i de l’art.1 del RD-llei 25/2020 (ICO-LINEA AVAL COVID-19 inversions, que també podrà avalar pagarés incorporats a l’MARF).

 Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat

Durant l’any 2021, en el cas de les societats anònimes, encara que els estatuts no ho haguessin previst, el consell d’administració pot preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància, en el cas de les societats anònimes cotitzades, així com la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional.

Durant l’any 2021, en el cas de les societats de responsabilitat limitada i comanditària per accions, tot i que els estatuts no ho haguessin previst, podran celebrar la junta general per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que tinguessin dret d’assistència o els qui els representen disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

Durant l’any 2021, encara que els estatuts no ho haguessin previst, les juntes o assemblees d’associats o de socis de la resta de persones jurídiques de Dret privat (associacions, societats civils i societats cooperatives) podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que totes les persones que tinguessin dret d’assistència o els qui els representen disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

 es prorroguen algunes mesures concursals de la llei 3/2020

Fins el 14 de març de 2021, inclusivament, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors.

Fins al 14 de març de 2021, inclusivament, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’hagin presentat des del 14 de març de 2020. Si fins al 14 de març de 2021, inclusivament, el deutor hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, aquesta s’admetrà a tràmit amb preferència, encara que fos de data posterior a la sol·licitud de concurs necessari.

Amplia l’abast temporal de les mesures d’inadmissió a tràmit d’una declaració d’incompliment d’acord de refinançament o de conveni concursal. Possibilitat d’aplicar-ho a les sol·licituds de declaració d’incompliment que es presentin pels creditors entre el 31 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021

d’altres mesures

El període de canvi de bitllets i monedes de pessetes a euros al Banc d’Espanya finalitzarà el 30 de juny de 2021. Després d’aquesta data no serà possible realitzar el bescanvi de bitllets i monedes de pessetes a euros.

Per a qualsevol aclariment poden contactar amb nosaltres